ਬੰਦ ਕਰੋ

ਕੇਂਦਰੀ ਵਰਕਸ, ਬਠਿੰਡਾ

ਵਿਭਾਗੀ ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲੱਗ ਕਰੋ

ਫਿਲਟਰ

ਕੇਂਦਰੀ ਵਰਕਸ, ਬਠਿੰਡਾ
ਨਾਮ ਅਹੁਦਾ ਈ-ਮੇਲ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ ਪਤਾ
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਸੈਂਟਰਲ ਵਰਕਸ 1 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਸੈਂਟਰਲ ਵਰਕਸ 1 0164-2212904
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਉਸਾਰੀ) ਡਿਵੀਜਨ ਨੰ. 2 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਉਸਾਰੀ) ਡਿਵੀਜਨ ਨੰ. 2 0164-2211519