ਬੰਦ ਕਰੋ

ਕੈਨਾਲ ਲੈਨਿੰਗ (ਸਿੰਚਾਈ)

ਵਿਭਾਗੀ ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲੱਗ ਕਰੋ

ਫਿਲਟਰ

ਕੈਨਾਲ ਲੈਨਿੰਗ (ਸਿੰਚਾਈ)
ਨਾਮ ਅਹੁਦਾ ਈ-ਮੇਲ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ ਪਤਾ
ਐਸ.ਈ, ਕੈਨਾਲ ਲੈਨਿੰਗ ਸਰਕਲ, ਬਠਿੰਡਾ ਐਸ.ਈ, ਕੈਨਾਲ ਲੈਨਿੰਗ ਸਰਕਲ, ਬਠਿੰਡਾ 0164-2210066
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਰਹੰਦ ਨਹਿਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਰਹੰਦ ਨਹਿਰ 0164-2280158
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਚੌਕਸੀ & ਗੁਣਵੱਤਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਚੌਕਸੀ & ਗੁਣਵੱਤਾ ਕੰਟਰੋਲ 01642213575
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੈਨਾਲ ਲੈਨਿੰਗ ਮੰਡਲ -1 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੈਨਾਲ ਲੈਨਿੰਗ ਮੰਡਲ -1 0164-2213774
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੈਨਾਲ ਲੈਨਿੰਗ ਮੰਡਲ -2 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੈਨਾਲ ਲੈਨਿੰਗ ਮੰਡਲ -2 0164-2211928