ਬੰਦ ਕਰੋ

ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ

ਵਿਭਾਗੀ ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲੱਗ ਕਰੋ

ਫਿਲਟਰ

ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ
ਨਾਮ ਅਹੁਦਾ ਈ-ਮੇਲ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ ਪਤਾ
ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬੀ.ਡੀ.ਏ. ਬਠਿੰਡਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬੀ.ਡੀ.ਏ. ਬਠਿੰਡਾ 0164-2212532
ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬੀ.ਡੀ.ਏ. ਬਠਿੰਡਾ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬੀ.ਡੀ.ਏ. ਬਠਿੰਡਾ 0164-2212532
ਐਸ.ਈ (ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ) ਬੀ.ਡੀ.ਏ ਬਠਿੰਡਾ ਐਸ.ਈ (ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ) ਬੀ.ਡੀ.ਏ ਬਠਿੰਡਾ 0164-2215311
ਏ.ਓ ਬੀ.ਡੀ.ਏ ਏ.ਓ ਬੀ.ਡੀ.ਏ 0164-5050135