ਬੰਦ ਕਰੋ

ਪੀਐਸਆਰਐਲਐਮ ਅਧੀਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ interview ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਪੀਐਸਆਰਐਲਐਮ ਅਧੀਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ interview ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਤਾਰੀਖ ਸ਼ੁਰੂ ਅੰਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਮਿਸਲ
ਪੀਐਸਆਰਐਲਐਮ ਅਧੀਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ interview ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ
Presentation  ਅਤੇ Interviews ਜੋ 31.07.2019 ਅਤੇ 01.08.2019 ਨੂੰ ਤਹਿ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਨੂੰ 
ਅਗਲੇ ਹੁਕਮ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.
30/07/2019 10/08/2019 ਦੇਖੋ (115 KB)