ਬੰਦ ਕਰੋ

ਐੱਸ.ਟੀ.ਡੀ. ਅਤੇ ਪਿੰਨ ਕੋਡ

ਐੱਸ.ਟੀ.ਡੀ ਕੋਡ

ਐਸ ਟੀ ਡੀ ਕੋਡ / ਏਰੀਆ ਕੋਡ / ਫੋਨ ਡਾਇਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਡ 164 ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੈ.

ਫੋਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਾਇਲ ਕਰੋ ?

ਜੇ ਕਾਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ: 0164 (6 ਤੋਂ 8 ਅੰਕ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ)

ਜੇ ਕਾਲਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਐਕਸਟ੍ਰੱਕਟ ਕੋਡ 91  164 (6 ਤੋਂ 8 ਅੰਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ)

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ: ਐਸ ਟੀ ਡੀ ਕੋਡ

ਪਿਨ ਕੋਡ

ਡਾਕ ਇੰਡੈਕਸ ਨੰਬਰ (PIN) ਜਾਂ ਪਿੰਨ ਕੋਡ ਭਾਰਤ ਪੋਸਟ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਨੰਬਰਿੰਗ ਦਾ 6 ਅੰਕ ਕੋਡ ਹੈ| ਪਿੰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 15 ਅਗਸਤ, 1972 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ| ਦੇਸ਼ ਦੇ 9 ਪਿੰਨ ਖੇਤਰ ਹਨ. ਪਹਿਲੇ 8 ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਕ 9 ਫੌਜ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ |

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ: :  ਪਿਨ ਕੋਡ