ਬੰਦ ਕਰੋ

ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

  1. M/S “RAFFLES EDUCITY (I) Pvt ltd” Corner St No. 6/3A 100 ft Rd Near Power House Rd Bathinda ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (PDF 390 KB) Dated 08-09-2023
  2. M/S MATA SUNDRI GROUP OF INSTITUTIONS ” Dhadde ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (PDF 333 KB) Dated 08-09-2023
  3. ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ (PDF ਫਾਈਲ  5873 KB) ਮਿਤੀ 21/08/2023
  4. ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ (PDF ਫਾਈਲ  532 KB) ਮਿਤੀ 21/08/2023
  5. ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ G.S.R.49/P.A.2/2013S.18/AMD.(1)/2014. “ਟ੍ਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ’ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ” ਬਾਰੇ” (PDF ਫਾਈਲ  1935 KB) ਮਿਤੀ 16/09/2014
  6. ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ (PDF ਫਾਈਲ  2607 KB) ਮਿਤੀ  14/05/2018
  7. ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ consultancy / IELTS ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ (PDF ਫਾਈਲ  3197 KB) ਮਿਤੀ  14/09/2022
  8. M/S FUTURE DESTINY IMMIGRATION CONSULTANCY ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼     (PDF ਫਾਈਲ 353 KB) ਮਿਤੀ  13/07/2023
  9. M/S ABM INTERNATIONAL ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼  (PDFਫਾਈਲ 540 KB) ਮਿਤੀ  27/07/2023