ਬੰਦ ਕਰੋ

ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

 1. ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ consultancy / IELTS ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ (PDF ਫਾਈਲ  7614 KB) ਮਿਤੀ  19/03/2024
 2. M/S  Unique IELTS Centre  ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (PDF 344 KB) dated 18/03/2024
 3. M/S  Bright Brain, IELTS, Brar Sidhu Complex, , 100 ft Road near Garg Hospital, Bathinda ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼( PDF 366 KB) dated 06/03/2024
 4. M/S  Axis immigration consultant, 2nd Floor, Near Maheswari Chowk, 100 ft Road Bathinda ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (PDF 353 KB) dated 06/03/2024
 5. M/S  GRAB IELTS, 100 FT Road, Ghoda Wala Chowk Bathinda ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼( PDF 367 KB) dated 06/03/2024
 6. MS ICONIC IELTS, Main Ajit Road, St No-10-A Bathinda ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (PDF 338 KB) dated 11/01/2024
 7. MS IDD Consultancy LLP, Back Side Stadium Opposite Krishna continental, Bibi Wala Road Bathinda ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (PDF 359 KB) dated 14/02/2024
 8. M/S NIDHI Travels located at HDFC Life Branch, Civil Line Near Bus Stand, Bathinda ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (PDF 359 KB) dated 11/01/2024
 9. M/S AMERICAN ARTICULATE ACADEMY, Aggarwal Colony Bathinda ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (PDF 385 KB) Dated 18/12/2023
 10. M/S EDUSARC STUDY ABROAD Goniana Road Bathinda ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (PDF 405 KB) Dated 03/11/2023
 11. M/S “BRIS BELL POWERED SMART ENGLISH LAB” TALWANDI SABO ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (PDF 316 KB) Dated 06/10/2023
 12. M/S “E-ARORA CLASSES ” Ajit Road Bathinda ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼  (PDF 315 KB) Dated 06/10/2023
 13.  M/S “RELIABLE CONSULTATION” Guru Teg Bahadur Nagar Bathinda ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼   (PDF 313 KB) Dated 06/10/2023
 14. M/S “RAFFLES EDUCITY (I) Pvt ltd” Corner St No. 6/3A 100 ft Rd Near Power House Rd Bathinda ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (PDF 390 KB) Dated 08-09-2023
 15. M/S MATA SUNDRI GROUP OF INSTITUTIONS ” Dhadde ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ (PDF 333 KB) Dated 08-09-2023
 16. ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ (PDF ਫਾਈਲ  5873 KB) ਮਿਤੀ 21/08/2023
 17. ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ (PDF ਫਾਈਲ  532 KB) ਮਿਤੀ 21/08/2023
 18. ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ G.S.R.49/P.A.2/2013S.18/AMD.(1)/2014. “ਟ੍ਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ’ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ” ਬਾਰੇ” (PDF ਫਾਈਲ  1935 KB) ਮਿਤੀ 16/09/2014
 19. ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ (PDF ਫਾਈਲ  2607 KB) ਮਿਤੀ  14/05/2018
 20. M/S FUTURE DESTINY IMMIGRATION CONSULTANCY ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼     (PDF ਫਾਈਲ 353 KB) ਮਿਤੀ  13/07/2023
 21. M/S ABM INTERNATIONAL ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼  (PDFਫਾਈਲ 540 KB) ਮਿਤੀ  27/07/2023