ਬੰਦ ਕਰੋ

ਵੋਟਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਬਠਿੰਡਾ

ਵੋਟਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ: 1950

ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ : 0164-2211022

ਈਮੇਲ: etbtd@punjab.gov.in