ਬੰਦ ਕਰੋ

ਹੈਲਪਲਾਈਨ

ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ
ਵਰਣਨ ਨੰਬਰ
ਪੁਲੀਸ 100
ਬਾਲ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1098
ਮਹਿਲਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1091
ਬਿਜਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 1912
ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ 101
ਐਂਬੂਲੈਂਸ 108