ਬੰਦ ਕਰੋ

ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਨਲਾਇਨ

ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਓ

ਵਿਜ਼ਿਟ: https://sarathi.parivahan.gov.in/sarathiservice/stateSelection.do

ਆਨਲਾਈਨ

ਸਥਾਨ : ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ | ਸ਼ਹਿਰ : ਬਠਿੰਡਾ | ਪਿੰਨ ਕੋਡ : 151001