ਬੰਦ ਕਰੋ

ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ

ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ‘ਤੇ ਜਾਓ

ਵਿਜ਼ਿਟ: http://www.passportindia.gov.in/AppOnlineProject/welcomeLink

ਆਨਲਾਈਨ

ਸਥਾਨ : ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ | ਸ਼ਹਿਰ : ਬਠਿੰਡਾ | ਪਿੰਨ ਕੋਡ : 151001